Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Platforma szkoleniowa
www.kursy.uczsiezdalnie.pl

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników i Klientów korzystających z Platformy Szkoleniowej dostępnej pod adresem internetowym: www.kursy.uczsiezdalnie.pl. Dokument określa również zasady stosowania plików Cookies.
 2. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.
 3. Administratorem danych osobowych Klientów Platformy Szkoleniowej, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.), zwaną dalej u.o.d.o., jest firma KNET SERVICES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (35-005) przy placu Jana Kilińskiego 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000566264, numer NIP: 5170370566, REGON: 361958203, telefon kontaktowy: +48 600 118 895, poczta elektroniczna: biuro@knet.com.pl.
 4. Administrator oświadcza, że dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z u.o.d.o. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm).
 5. Dane osobowe Klientów korzystających z usług oraz narzędzi udostępnianych w ramach Platformy Szkoleniowej przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta, po zapoznaniu się i zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu oraz Regulaminu Platformy Szkoleniowej (w tym celu Klient zaznacza odpowiednie checkboxy znajdujące się na stronie Platformy Szkoleniowej, kierując się komunikatami, które pojawiają się na stronie Platformy).
 6. Administrator zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i nie są one udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim, zgodnie z u.o.d.o.
 7. Klient ma prawo zwrócić się do Administratora celem uzyskania wyczerpujących informacji, w jaki sposób wykorzystywane są jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.
 8. Administrator oświadcza, że w celu zabezpieczenia danych przed dostępem do nich osób nieupoważnionych lub ochroną przed ich nieupoważnionym wykorzystaniem, wszystkie zbierane dane są chronione z użyciem racjonalnych środków technicznych, organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa.
 9. Administrator Platformy Szkoleniowej na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Klienta może być również powierzony innym podmiotom np. za pomocą, których Klient dokonuje płatności za zakupy na Platformie Szkoleniowej, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami i politykami prywatności oraz podmioty, które mają za zadanie dostawę Towaru do Klienta. Dostęp do danych osobowych Klienta jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację ich usług tak, aby Klient mógł zakupić i otrzymać Towar oraz za niego zapłacić.
 10. Wszystkie słowa i wyrażenia, które występują w niniejszym dokumencie i rozpoczynają się dużą literą (np. Sprzedawca, Klient, Zamówienie) należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie Platformy Szkoleniowej, który jest dostępny na stronie internetowej Platformy.
 11. Polityka prywatności ma na celu określenie działań, które są podejmowane przez Administratora w zakresie danych osobowych, które są gromadzone za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej oraz powiązanych z Platformą usług i narzędzi, które są wykorzystywane przez Klientów do wykonywania określonych czynności, takich jak: zakładanie Konta, składanie Zamówienia, zapisu na Newsletter czy też wykonywanie innego rodzaju działań w ramach Platformy Szkoleniowej.

§ 2

Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Dane osobowe Klientów Platformy Szkoleniowej są zbierane (lub będą) przy wykorzystaniu następujących funkcjonalności: Formularza kontaktowego, zapisu na Newsletter, Formularza zamówienia, danych podanych na Koncie Klienta, danych logowania i danych przy rejestracji.
 2. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych na Platformie Szkoleniowej i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Platformy Szkoleniowej danych w następujących celach:
  a) złożenia zamówienia na Platformie Szkoleniowej,
  b) zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej,
  c) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,
  d) zapewnienia pełnej obsługi Użytkownika, w tym zakładania i zarządzania kontem/kontami Użytkownika, rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji,
  e) dostosowywania oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Sklepu,
  f) monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych Użytkowników,
  g) kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,
  h) przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług,
  i) egzekwowania przestrzegania Regulaminu Platformy Szkoleniowej,
  j) dokonywania oceny niektórych czynników osobowych Klienta.
 1. Administrator jest uprawniony wyłącznie do przechowywania zgromadzonych i śledzonych na Platformie Szkoleniowej danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.
 2. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:
  a) adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
  b) imię i nazwisko,
  c) nazwę firmy (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),
  d) NIP (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),
  e) adres dostawy Towaru (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
  f) adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),
  g) numer telefonu komórkowego.
 1. Sprzedawca oświadcza, iż podanie danych przez Klienta, w wyżej wskazanym zakresie jest całkowicie dobrowolne i jednocześnie niezbędne do pełnej realizacji przez Sprzedawcę usług świadczonych za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej. Zakres wymaganych danych do zawarcia umowy jest wskazany uprzednio na stronie Platformy Szkoleniowej oraz w Regulaminie Platformy Szkoleniowej.
 2. W związku z możliwością założenia Konta oraz rejestracji na Platformie Szkoleniowej, Administrator informuje, iż Klienci, którzy będą zakładać Konto mogą zostać zobowiązani do podania danych, takich jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, adres siedziby, numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), oraz login (e-mail) i hasło.
 3. W ramach Platformy Szkoleniowej, Administrator może przechowywać takie informacje jak: dane osobowe, które są niezbędne do umożliwienia Kontaktu z Klientem, przesyłania wiadomości czy też danych związanych z płatnościami.
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania oraz filtrowania wiadomości, które są przesyłane poprzez wewnętrzny system wiadomości. W szczególności, gdy wiadomości mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści czy też w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników Platformy Szkoleniowej.
 2. Dodatkowo Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Klientów, np.: adres IP, parametry oprogramowania, parametry sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, a także inne dane, które dotyczą urządzeń oraz korzystania z systemu.
 3. Administrator powierza zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi, który realizuje przesyłki na zlecenie Administratora – w przypadku Klienta korzystającego na Platformie Szkoleniowej ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską.
 4. W celu dokonania rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Klientów, poprawy jakości oraz efektywności świadczonych usług przez Platformę Szkoleniową lub inne wymienione podmioty lub w celu udziału w badaniach naukowych, Administrator może udostępniać dane zanonimizowane innym podmiotom, w tym partnerom Platformy Szkoleniowej.
 5. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  INCOM GROUP S.A., 52-407 Poznań, ul. Mokronoska 6, KRS: 0000568687, NIP: 8970009483 – w celu realizacji dostawy,
 6. Stosowane przez Administratora technologie śledzące działania podejmowane przez Klienta na stronie Platformy Szkoleniowej:
  Kod śledzenia Google Analytics- w celu analizy statystyk strony internetowej i prowadzenia remarketingu.

§ 3

Polityka Cookies

 1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach Cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Klienta lub Użytkownika. Pliki Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Klienta i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Administrator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” (tymczasowe), które są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe”, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 2. W ramach Platformy Szkoleniowej Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików Cookies: – „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Platformy Szkoleniowej, – służące do zapewnienia bezpieczeństwa, – „reklamowe”, które umożliwiają dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Użytkownika, – „wydajnościowe”, które są wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Platformy Szkoleniowej przez Użytkowników, – „funkcjonalne”, które umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez Użytkownika funkcjonalności Platformy Szkoleniowej.
 3. Administrator usługi wykorzystuje pliki Cookies zewnętrzne w celu: – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administratorem cookies jest Google Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych).
 1. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Platformę Szkoleniową i jej ofertę dla potrzeb Klientów poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon oraz zapewnienie bezpieczeństwa Platformy Szkoleniowej i jej Użytkownikom. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez niego strony internetowej, to one umożliwiają mu powrót do zawartości koszyka bez utraty jego parametrów, co wiązałoby się z ponowną koniecznością wyboru Towarów.
 2. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, w tym całkowicie zablokować lub skasować gromadzenie plików Cookies.
 3. Zablokowanie możliwości gromadzenia czy też wprowadzenia innych zmian w ustawieniach dotyczących plików Cookies na urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Platformy Szkoleniowej, do czego Klient jest w pełni uprawniony, ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności dostępnych na stronie Platformy Szkoleniowej.
 4. Klient, który nie chce wykorzystywania plików Cookies w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Klient.
 5. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”: to Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera.
 6. Administrator może umożliwić gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronie internetowej Platformy Szkoleniowej podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom reklam czy też dostawcom rozwiązań analitycznych. Dane, które są zgromadzone w ten sposób podlegają postanowieniem Politykom prywatności, które są opracowane przez te podmioty.
 7. Niektóre podmioty zewnętrzne, które działają w ramach Platformy Szkoleniowej mogą umożliwiać Użytkownikom wycofanie zgód na gromadzenie i wykorzystywanie przez nich danych na potrzeby reklam, które bazują na aktywności Klienta. Więcej informacji na ten temat można znaleźć np. na stronie internetowej: www.youronlinechoices.com .

§ 4

Prawa i obowiązki

 1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów Platformy Szkoleniowej organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Klient, ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, gromadzonych przez Administratora. Prawo obejmujące możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, a także zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta, jak również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Klient taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.
 3. W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez Administratora może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej, bądź ich poważnym ograniczeniem.
 5. Administrator oświadcza, że nie powierza przetwarzania danych oraz nie udostępnia zebranych danych osobowych Klientów bez zgody zainteresowanych podmiotom, które nie są powiązane, chyba że zachodzą poniższe okoliczności:
 1. Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystania danych osobowych, które są przetwarzane w imieniu Platformy Szkoleniowej, a wszystkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Platformy Szkoleniowej,
 2. Administrator ma prawo do udostępniania danych organom władzy publicznej w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub zwalczaniu ewentualnych naruszeń Regulaminu Platformy Szkoleniowej.
 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celu realizacji usługi, poprzez zaakceptowanie oświadczeń zawartych w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie internetowej Platformy Szkoleniowej zaproponowanych przez Administratora, m.in. Formularzu kontaktowym, formularzu zamówienia, Formularzu rejestracyjnym czy też w Formularzu zapisu na Newsletter.
 2. Klient może również wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych, poprzez zaakceptowanie nieobowiązkowych oświadczeń, które są zaproponowane w formularzach dostępnych na stronie Platformy Szkoleniowej.
 3. Klienci, którzy zarejestrowali się na Platformie Szkoleniowej mają prawo do edycji, wglądu oraz do usuwania wszelkich podanych przez siebie danych.
 4. Klient zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane są poprawne. Klienci, którzy zdecydowali się na usunięcie Konta, mają prawo żądać usunięcia danych osobowych trwale z zasobów Administratora tych danych.
 5. Zgody, które zostały udzielone dobrowolnie przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowej, mogą być w każdej chwili cofnięte na jego wniosek, złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej. Administrator w terminie 48 godzin od otrzymania oświadczenia o cofnięciu zgody, usuwa dane Klienta z bazy kontaktów, która służy do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 6. Administrator zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.

§ 5

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Oferta Platformy Szkoleniowej może w przyszłości ulegać rozszerzeniu, co oznacza, że Administrator będzie zobowiązany albo uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności, na które może wpłynąć m.in. rozwój technologii internetowej, a także zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. O wszelkich zmianach będziemy informować Klientów w sposób widoczny i zrozumiały. Nowe wersje Polityki Prywatności będą umieszczane na stronie Platformy Szkoleniowej wraz ze stosownym komunikatem.
 4. Każda zmiana Polityki prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Platformy Szkoleniowej. Ewentualne zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce prywatności.

Copyright © 2023 KNET SERVICES Sp z o.o.